MyLabel
Hinh thumbnal

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,... 04/06/2019

Tổng cục Thống kê đã biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2019. Theo kết quả Công bố tại Thông báo số 601/TCTK-TKQG ngày 30/5/2019 của Tổng cục Thống kê thì tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Tĩnh ước tính 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% so với cùng kỳ năm 2018