MyLabel

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ QUANG

6/9/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Võ Văn Thanh - Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang

         Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước. Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê ngày càng được tăng cường. Hoạt động thống kê Nhà nước từng bước được thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với thống kê bộ, ngành và địa phương.

        Tuy nhiên, trước nhu cầu thông tin thống kê ngày càng lớn với yêu cầu chất lượng cao, tần suất nhanh, tập trung nhiều vào các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, kinh tế số, phát triển bền vững, công tác thống kê Nhà nước vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê còn thấp, nhận thức về công tác thống kê của người đứng đầu các cấp chính quyền chưa được coi trọng, chưa đúng tầm; số liệu thống kê chưa thống nhất về phạm vi, chưa kịp thời; công tác phân tích, sử dụng số liệu thống kê chưa đạt hiệu quả cao; việc bố trí nhân lực làm công tác thống kê còn hạn chế về số lượng và chất lượng; sự phối hợp trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với bộ, ngành thực hiện chưa hiệu quả; một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thống kê và sử dụng thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê công bố trong chỉ đạo, điều hành; thời gian xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả một số cuộc điều tra còn kéo dài.

        Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà nước, bảo đảm thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền, địa phương.

 

         Hội nghị công tác thống kê toàn huyện và tọa đàm nhân kỷ niệm  76 năm ngày thành lập Thống vê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2022)

         Đối với huyện Vũ Quang hoạt động thống kê phòng, ban, ngành, xã, thị trấn (gọi tắt là thống kê phòng, ngành) là bộ phận cấu thành của hệ thống thống kê Nhà nước, thống kê phòng, ngành là kênh thông tin chủ yếu quan trọng làm cơ sở để đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của huyện và của từng ngành, từng lĩnh vực nhằm phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, sự quản lý, điều hành của các phòng, ngành và phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin khác ở trong và ngoài huyện.

       Trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin thống kê, công tác thống kê của thống kê phòng, ngành bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội. Để khắc phục những hạn chế, bất cập và tăng cường công tác thống kê trên địa bàn huyện Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang (gọi tắt UBND huyện) ngày 23/3/2022 đã ban hành Kế hoạch 41/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong đó tập trung các giải pháp chính sau:

       1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thống kê

        UBND huyện giao Chi cục Thống kê huyện tăng cường vai trò chủ đạo của cơ quan thống kê huyện về phương pháp luận, tiêu chuẩn, quy trình thống kê, điều phối hoạt động thống kê, hợp tác chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn với Chi cục Thống kê, sử dụng các nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt động thống kê nhà nước; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thống kê của ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Thống kê tiếp tục có các hoạt động thống kê tại huyện cho phù hợp với Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời cập nhật và hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan làm cơ sở cho việc thu thập thông tin đầu vào gồm: Chế độ báo cáo thống kê; chương trình điều tra thống kê phù hợp với các hệ thống chỉ tiêu thống kê được sửa đổi, bổ sung; xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa thống kê huyện với thống kê phòng, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng thông tin thống kê, bảo đảm nguyên tắc công khai, bình đẳng trong cung cấp và phổ biến thông tin thống kê.

         2. Ứng dụng công nghê thông tin trong công tác thống kê

         Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động biên soạn thông tin thống kê. Biên soạn đầy đủ, chi tiết chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Chú trọng nâng cao chất lượng chỉ tiêu thống kê xã hội, môi trường và chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa thống kê huyện và thống kê phòng, ngành trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin

        UBND huyện cũng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê trong từng phòng, ngành cũng như giữa các thống kê phòng, ngành.

        3. Bố trí đủ nguồn nhân lực cho hoạt động thống kê

        Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch, bố trí các nguồn lực, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ người làm công tác thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện công tác phát triển thống kê. Ưu tiên nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và hoạt động điều tra thống kê cho người làm công tác thống kê phòng, ngành.

        Đồng thời giao phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thống kê và phòng, ngành trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và cân đối phân bổ ngân sách cho các hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê./.

                                                                                                                          Vũ Quang, tháng 6 năm 2022

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.201.94.72

Thống kê

Lượt truy cập  14352
Đang trực tuyến   7