MyLabel

Tổng kết công bố kết quả sơ bộ TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

3/14/2022

Video toàn cảnh Hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ấn phẩm "Kết quả sơ bộ - Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh"

- Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế Hà Tĩnh vẫn có nhiều điểm sáng, số doanh nghiệp và lao động tăng cao so với trước; trong khi đó tổng số đơn vị hành chính giảm mạnh...

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021

Chiều 11/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì Hội nghị tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa, Cục trưởng Cục Thống Kê Trần Thanh Bình cùng chủ trì

 Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021                                                                                                          Đại biểu dự hội nghị.

Hà Tĩnh có 4.017 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút 73.005 lao động

Từ tháng 3/2021 đến tháng 1/2022, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Đến nay, tại cấp tỉnh công tác xử lý, tổng hợp kết quả sơ bộ đã hoàn thành theo đúng tiến độ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021       Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân Chu Văn Dũng: Đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh có phương án khai thác, chia sẻ thông tin kết quả cuộc tổng điều tra kịp thời theo đúng kế hoạch để phục vụ cấp uỷ, cơ quan các cấp và đối tượng dùng tin khác.

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Cục Thống kê và Sở Nội vụ phối hợp thực hiện bao gồm các loại:

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã;

(2) Cơ sở SXKD cá thể;

(3) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội;

(4) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.;

(5) Cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021

    Theo kết quả tổng điều tra, tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 4.017 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 18,7% (tăng 634 doanh nghiệp) so với năm 2016. Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 4,4%. Mức tăng này thấp hơn mức tăng bình quân trong giai đoạn 2011-2016 (9,6%/năm) và thấp hơn mức tăng 20,4%/năm của giai đoạn 2006-2011. Các doanh nghiệp thu hút 73.005 lao động, tăng 3,0% (2.140 lao động) so với năm 2016.

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021      Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức: Kết quả điều tra là dữ liệu quan trọng, khoa học trong việc tham mưu, quản lý Nhà nước tại địa phương.

Toàn tỉnh có 730 hợp tác xã, giảm 27,3% (giảm 274 đơn vị) so với năm 2016; thu hút 6.584 lao động, giảm 39,4% (giảm 4.285 lao động) so với năm 2016.

Bên cạnh đó, có 76.381 cơ sở SXKD cá thể, tăng 11,0% (tăng 7.551 cơ sở) so với năm 2016; thu hút 121.000 lao động, tăng 16,9% (tăng 17.460 lao động).

Tổng số các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội năm 2020 là 1.370 đơn vị, giảm 47,3 đơn vị so với năm 2016; số lao động là 41.934 người, giảm 17,3%.

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021         Cục trưởng Cục Thống kê Trần Thanh Bình: Cục Thống kê sẽ tiếp tục phân tích chuyên sâu, chuyên để kết quả tổng điều tra.

Năm 2020, Hà Tĩnh có 640 cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tăng 4,4% so với năm 2016; thấp hơn nhiều so với mức tăng 55,6% của năm 2016 so với 2011. Có 2.755 chức sắc, nhà tu hành làm việc thường xuyên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tăng 87,3% so với năm 2016.

Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ được công bố trong quý IV năm 2022 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ, những chuyên đề phân tích chuyên sâu sẽ được phổ biến dưới nhiều hình thức, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin thống kê cho công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Sử dụng có hiệu quả số liệu điều tra để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021          Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đánh giá cao các sở, ngành, ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt là ngành thống kê đã có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực thực hiện thành công cuộc điều tra, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, cuộc điều tra năm 2021 được triển khai bài bản, đồng bộ với sự tham gia của đông đảo điều tra viên, quản trị viên, giám sát viên; công tác tuyên truyền, thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, làm sạch và nghiệm thu dữ liệu được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn.

Dù phải thực hiện trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp đã chủ động, linh hoạt các giải pháp, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, an toàn cho lực lượng tham gia điều tra và thu thập thông tin có chất lượng.

Cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu thông tin thống kê ngày càng được yêu cầu cao hơn. Do đó, việc điều tra được cải tiến để thích ứng với những yêu cầu mới. Cuộc tổng điều tra lần này đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện, nhờ đó, giảm khối lượng công việc lớn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, chính xác; công tác xử lý số liệu điều tra đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Qua kết quả điều tra cho thấy, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu… nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế Hà Tĩnh vẫn có nhiều điểm sáng. Theo đó, số doanh nghiệp và lao động tăng cao so với trước, trong khi đó tổng số đơn vị hành chính giảm mạnh (do tỉnh thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tinh giản biên chế). Kết quả này không chỉ phản ánh hiện thực kết quả phát triển KT-XH mà còn cho thấy tính hiệu quả của các chính sách đã ban hành trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả tổng điều tra là cơ sở để xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh và các đề án phát triển của từng ngành, lĩnh vực. Do đó, yêu cầu Cục Thống kê Hà Tĩnh kịp thời tham mưu cho tỉnh và hướng dẫn các địa phương khai thác số liệu tổng điều tra ngay khi có công bố chính thức của Ban chỉ đạo Trung ương; chủ động tổng hợp, phân tích và biên soạn các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh để cung cấp kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền các cấp theo quy định.

Sở Nội vụ cần phối hợp với cục thống kê để khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Phân tích tình hình các cơ sở hành chính để tham mưu tỉnh xây dựng chiến lược, kế hoạch tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các sở, ngành, địa phương cần rà soát sử dụng số liệu chuyên ngành phù hợp từng thời điểm, tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển phù hợp theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn tiếp theo. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền rộng rãi về kết quả sơ bộ, phát huy tối đa hiệu quả của cuộc tổng điều tra.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã đại diện trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho 1 tập thể và 2 cá nhân; bằng khen của Bộ Nội vụ cho 1 tập thể, 2 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021          Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đại diện trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho tập thể Sở Nội vụ...

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021           ... trao bằng khen của Bộ KH&ĐT...

Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh năm 2021          

.. và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

(Nguồn: https://baohatinh.vn/kinh-te/cong-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-kinh-te-va-co-so-hanh-chinh-ha-tinh-nam-2021/228493.htm)

Gửi bởi Sửa bởi: Nguyễn Trung Kiên, phòng Thu thập Thông tin thống kê    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.60.197

Thống kê

Lượt truy cập  104709
Đang trực tuyến   62