MyLabel

HÀ TĨNH SẴN SÀNG CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

3/1/2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020; công tác chuẩn bị gần một năm. Đây làm lần thứ 6 mà Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định Tổng điều tra kể từ năm 1995. Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ở cấp Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo các Bộ, ngành làm ủy viên theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Để thực hiện nhiệm vụ, nội dung và phuơng án TĐT của BCĐ TW; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo riêng.


(Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh - Trưởng BCĐ Tổng điều tra Kinh tế tỉnh - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế)

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BCĐ TW; tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó ban Thường Trực; Giám đốc Sở Nộ vụ làm phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các sở ngành:Cục Thống kê; Sở KHĐT; Sở Y tế; Sở GD ĐT; Sở TTTT; Sở VHTTDL; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Đài phát thanh Truyền hình tỉnh (thực hiện cả hai nhiệm vụ: Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021); thành lập Tổ thường trực giúp BCĐ tỉnh gồm 23 đồng chí thuộc các Sở, ngành, do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.

Đã có 13/13 BCĐ cấp huyện, với 158 thành viên, do Lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng Ban và  13/13 Tổ giúp,với 166 thành viên, do Lãnh Chi  cục Thống kê cấp huyện làm Tổ trưởng.Có 216/216 Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, với 1.839 thành viên, do Lãnh đạo UBND cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cuộc Tổng điều tra lần này được chia thành hai giai đoạn.Giai đoạn 1: Bắt đầu từ 01/3/2021, tổ chức Tổng điều tra thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội đến 30/4/2021 và đối với doanh nghiệp đến 30/5/2021. Giai đoạn 2: Bắt đầu từ 01/7/2021, tổ chức thu thập thông tin đối với khối các cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng đến 30/7/2021.

Điểm mới trong tổ chức TĐT lần này là: Bộ Nội vụ có thành lập BCĐ TĐT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thu thập thông tin cơ bản về số đơn vị hành chính, số lượng và trình độ của lực lượng lao động; kết quả thu, chi trong các cơ sở hành chính Nhà nước; phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực … đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Điểm mới thứ hai là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin: 100% phiếu điều tra bằng phiếu điện tử (phiếu web-form, phiếu Capi) và các văn bản hướng dẫn cũng bằng điện tử; họp tập huấn trực tuyến. Từ đó, các đơn vị sử dụng phiếu web-form là các đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản) là một đơn vị điều tra cũng là một điều tra viên phải được tập huấn; nên số lượng điều tra viên lĩnh vực này tăng, nhất là điều tra viên đối với doanh nghiệp. Đây cũng là điểm khó khăn thứ nhất; điểm khó khăn thứ hai là: trong điều kiện dịch Covof-19 đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp khó khăn, ngừng, nghỉ hoạt động tương đối nhiều; khó tiếp cận để thực hiện tự ghi phiếu web-form của đơn vị trên máy tính; điểm khó khăn thứ ba, mà nhiều năm nay là thu thập thông tin doanh nghiệp 01/3/2021 khi có nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành báo cáo quyết toán năm theo quy định, nên chưa có thông tin ghi phiếu.

Ngày 23/02/2021, BCĐ TĐT Tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, có tham gia của Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã để rà soát lại công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.

Đến nay, Ban chỉ đạo các cấp đã và đang tổ chức rà soát các đơn vị điều tra (bảng kê); ban hành kế hoạch TĐT, kế hoạch tuyên truyền; Phân công nhiệm vụ và địa bàn cho thành viên BCĐ tỉnh; dự thảo chỉ thị của UBND Tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thành viên BCĐ Tỉnh, đại biểu cấp huyện đã báo cáo kết quả thực hiện tốt công tác chuẩn bị, trao đổi một số khó khăn trong công tác điều tra và hứa trước Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh: với nhiều năm kinh nghiệm và trách nhiệm của mỗi ngành, phấn đấu tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ Tổng điều tra trước Lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

Kết luận luận hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai công tác Tổng điều tra, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu thành viên BCĐ tỉnh, các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và Ban chỉ đạo các cấp chuẩn bị thật tốt cho công tác Tổng điều tra; các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác tuyên truyền theo chuyên trang, chuyên mục về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra, kịp thời nêu gương tốt việc tốt trong quá trình thực hiện; giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm Điều tra các cơ sở hành chính năm 2021 theo hướng dẫn và kế hoạch của BCĐ Điều tra của Bộ Nội vụ và giao Cục Thống kê, cơ quan Thường trực BCĐ, phối hợp với các cơ quan, sở, ngành, UBND và BCĐ cấp huyện cấp xã và chịu trách nhiệm toàn diện cuộc TĐT kinh tế và Điều tra tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức phân tích kết quả Tổng điều tra để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Với tinh thần chủ động, phòng ngừa dịch Covid 19, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiêp và toàn thể Nhân dân, chúng ta tin rằng: Hà Tĩnh sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 thành công./.

Gửi bởi Trần Thanh Bình Phó Cục trưởng Cục Thống kê Uỷ viên Thường trực BCĐ tỉnh    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.60.197

Thống kê

Lượt truy cập  104728
Đang trực tuyến   69