MyLabel

Những giải pháp thống kê góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng cơ sở

5/27/2020

Đảng bộ cơ quan UBND huyện Vũ Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025

Vũ Quang là huyện miền núi nằm trong vùng Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó sản xuất kinh tế nông, lâm nghiệp đóng vai trò chủ lực. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều nổ lực cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp. Một trong những hoạt động hết sức quan trọng, không thể thiếu của đại hội đảng của cấp xã, cấp huyện của huyện Vũ Quang (gọi chung là cấp huyện) là thảo luận, thông qua báo cáo chính trị.

Để đại hội đảng cấp huyện diễn ra thành công, một trong những nội dung trọng tâm được Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo thực hiện là xây dựng tốt báo cáo chính trị. “Báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Do đó, báo cáo chính trị cần phải được quan tâm, đầu tư xây dựng hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học. Để xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đáp ứng được yêu cầu trên thì cần phải giải quyết được các vấn đề chính sau:
Một là, phải đánh giá đúng tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của đảng bộ đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.  đặc biệt phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, phải làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với các đảng bộ, địa phương mình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội,  xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Hai là, bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên nhưng phải trên cơ sở tiềm năng, nội lực, thế mạnh và khả năng thực hiện của địa phương mình để xác định nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá và các chỉ tiêu cụ thể phù hợp, có tính khả thi cao.

Ba là, phải nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị, tuyệt đối tránh việc khoán trắng công tác xây dựng văn kiện cho tiểu ban văn kiện hoặc cấp ủy nhất là công tác xây dựng số liệu kinh tế - xã hội phục vụ cho báo cáo chính trị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở cấp huyện còn có những khó khăn, tồn tại cụ thể: Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ báo báo cáo chính trị đại hội chưa được thống nhất và liên thông; Các chỉ tiêu tính toán và xây dựng chưa phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của Thống kê Nhà nước; Trong thẩm định số liệu các phòng, ban ngành cấp huyện phối hợp chưa được kịp thời và đầy đủ vì thế chưa đáp ứng được yêu cầu phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của địa phương và công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cấp huyện. Việc nghiên cứu đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao hệ thống biểu mẫu, chất lượng số liệu, phương pháp dự báo thống kê cùng sự chỉ đạo vào cuộc cả hệ thống chính trị để phục vụ xây dựng báo cáo chính trị trên địa bàn huyện Vũ Quang trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Xuất phát từ mục đích, yêu cầu cần tập trung thực hiện Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang đề xuất các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thống kê, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn chủ động phối hợp ngành Thống kê huyện trong nhiệm vụ được giao

Trên cơ sở Quy chế đã được UBND huyện ban hành gồm qui chế cung cấp thống tin thống kê; Quy chế phối hợp công tác giữa Chi cục Thống kê huyện với các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. Chi cục Thống kê tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập tổ cung cấp, tổng hợp, kiểm soát, đánh giá số liệu kinh tế - xã hội, các công văn hướng dẫn xây dựng số liệu kinh tế - xã hội phục vụ báo cáo chính trị.

Đối với cấp huyện, trước hết phải tổ chức cho các đơn vị nắm bắt những nội dung cơ bản của quá trình xây dựng báo cáo chính trị phải đảm bảo đúng quy trình từ việc xây dựng đề cương, xác định nội dung, kết cấu, bố cục các phần, mục của báo cáo chính trị, lấy ý kiến của cấp ủy về đề cương chi tiết báo cáo chính trị nhất là phần chuẩn bị số liệu kinh tế - xã hội.      
Củng cố phương pháp chế độ thống kê cũng như xác định nhiệm vụ cho thống kê từ huyện đến các xã, thị trấn đảm bảo đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu đại hội nhằm khắc phục tình trạng thiếu thông tin và đặt hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp mình gắn với hệ thống chỉ tiêu thống kê của mỗi cấp và của quốc gia. Vì vậy thực hiện giải pháp này sẽ khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín, thiếu liên thông. đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý giám sát, thẩm định số liệu cấp huyện giai đoạn 2016-2020 và đề ra được các chính sách huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch là một công cụ quản lý, điều hành kinh tế của địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chung của toàn tỉnh, toàn quốc trong nhiệm kỳ sắp tới.

2. Triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu đại hội để ban hành một biểu mẫu số liệu  kinh tế - xã hội đảm bảo thống nhất và liên thông

Hệ thống thông tin thống kê phục vụ báo cáo chính trị phải đầy đủ, kịp thời, chính xác là một yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra sát đúng để thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Để thưc hiện yêu cầu trên Chi cục Thống kê trên cơ sở nghiên cứu Nghị định số 97/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia ” và Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã” và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của UBND tỉnh; Căn cứ công văn số 2074 - CV/TU ngày 02/3/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về định hướng bộ chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội cấp huyện, cấp xã đã đề xuất Tiểu ban đại hội cấp huyện xây dựng hệ thống chỉ tiêu đại hội và lấy ý kiến góp ý các cấp để ban hành một biểu mẫu số liệu kinh tế - xã hội đảm bảo thống nhất và liên thông, thống nhất về phạm vi, phương pháp tính, đảm bảo độ tin cậy cao một số chỉ tiêu có vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó hệ thống biểu phải gọn nhẹ, tiện lợi khi nhập dữ liệu, dễ tra cứu tìm kiếm, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, chính xác với mục tiêu là một hệ thống biểu mẫu thống nhất phù hợp với cơ chế quản lý trong thời kỳ đổi mới một cách toàn diện của địa phương và đất nước.Hướng dẫn, tập huấn qui trình, cung cấp tư liệu thông tin hợp lý, trang thiết bị phương tiện công cụ thông tin tương xứng với nhiệm vụ được giao, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho từng người làm công tác thông tin và cho cả những người khai thác thông tin từ các phòng ngành, thông tin của ngành thống kê, kết nối mạng thông tin.
3. Nâng cao chất lượng số liệu, phân tích, dự báo thống kê để đảm bảo tốt cho công tác xây dựng báo cáo chính trị cấp huyện

Để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị Chi cục Thống kê huyện đã cung cấp kết quả số liệu kinh tế - xã hội đã được phổ biến thông tin thống kê giai đoạn 2015-2020 đã được công bố, đồng thời cung cấp các báo cáo và phương pháp phân tích thống kê đó là phân tích định lượng kết hợp với việc nhận định đánh giá sâu sắc về mặt chất của hiện tượng, thể hiện ở chỗ các nhận định, đánh giá khi phân tích được minh chứng bằng số liệu thống kê theo các thông tin bằng số đơn lẻ, hoặc dưới dạng bảng biểu hay đồ thị thống kê nhằm phân tích thống kê có sức thuyết phục cao, nhất là khi phân tích phải quan tâm một số vấn đề chủ yếu như: Xác định mục đích và nội dung phân tích thống kê một cách rõ ràng, cụ thể và sát với yêu cầu đạt ra; xây dựng mô hình và lựa chọn phương pháp phân tích, tùy theo mục đích phân tích và điều kiện số liệu để áp dụng các mô hình phân tích phù hợp; thu thập, tổng hợp xử lý thông tin và đánh giá số liệu phục vụ cho yêu cầu phân tích, coi trọng các thông tin bằng số, phải tiến hành kiểm tra, phát hiện sai sót, đánh giá số liệu trên nhiều góc độ và bằng nhiều hình thức khác nhau; báo cáo phân tích phải được sắp xếp theo thứ tự hợp lý, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

Kết hợp chặt chẽ thông tin thống kê với các thông tin dự báo trung và ngắn hạn chung Thống kê cấp huyện đã cung cấp số liệu dự ước, dự báo và các giải pháp kèm theo cho giai đoạn 2020-2025 cũng như đề nghị lãnh đạo cấp huyện chỉ đạo, giám sát các nhiệm vụ được phân công của các phòng, ban, ngành phải nghiên cứu sâu một số nội dung của các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành trên địa bàn để xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và từng năm. Trên cơ sở đó tiến hành đối chiếu, so sánh các thông tin từ nhiều nguồn nhằm từng bước tiêu chuẩn hóa các thông tin kinh tế - xã hội và nâng cao tính thực tiễn và khoa học của các số liệu thống kê, xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để sát với thực tế hơn.

4. Đổi mới phương pháp làm việc, đề xuất hỗ trợ các nguồn lực cho hoạt động thống kê để tập trung hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tiến độ qui định

Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ công chức trong Chi cục về việc cần thiết phải nâng cao chất lượng số liệu phục vụ báo cáo chính trị cấp huyện và coi đây một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong  năm 2020 là đợt phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của đơn vị. 

Phân công nhiệm vụ cán bộ trong Chi cục, tổ chức chỉ đạo các hoạt động một cách khoa học để phối hợp cung cấp và phối hợp thẩm định số liệu cho cấp huyện. Không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, áp dụng công nghệ thống kê trong qui trình sản xuất, giám sát số liệu. Kết hợp các biện pháp hổ trợ, tăng cường các nguồn lực phục vụ cho quá trình hoạt động thống kê để đảm bảo ổn định hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Những giải pháp nêu trên là phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng số liệu kinh tế - xã hội phục vụ báo cáo chính trị đại hội đảng ở cấp huyện. Hiện nay vấn đề này đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, những giải pháp này hy vọng sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, góp phần thành công của đại hội đảng các cấp của huyện Vũ Quang tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Võ Văn Thanh - Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh


TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1/. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt nam lần XII;
2/. Luật Thống kê 1015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

3/. Quyết định 312/2010/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; 

4/.Quyết định 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước;

5/. Quyết định 20/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

6/. Một số về phương pháp luận thống kê của Viện khoa học thống kê; (Nhà xuất bản thống kê, Hà nội 2005);

7/. Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp (PGS,TS. Dương Trung Ý - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);

8/. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề cải tiến về tổ chức và hoạt động của thống kê cấp huyện (PGS,TS. Nguyễn Sinh Cúc -Tổng cục Thống kê);

9/. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thống kê cấp huyện (TS. Nguyễn Văn Tiến –Tổng cục Thống kê)

10/. Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
11/. Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện lần thứ IV; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện.

12/.Quyết định 1579/QĐ - UBND ngày 09/10/2013 của UBND huyện Vũ Quang về việc ban hành Qui chế chế độ cung cấp thông tin thống kê cấp huyện, xã. 


Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên, Quản trị website    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.210.21.70

Thống kê

Lượt truy cập  26534
Đang trực tuyến   13