MyLabel

Công tác lập danh sách thôn xóm, vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh

11/16/2018

Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

Thứ nhất, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành theo hình thức điều tra phiếu capi (phiếu điện tử) và phiếu papi (phiếu giấy). Đối với Hà Tĩnh, 100% địa bàn áp dụng hình thức điều tra theo phiếu capi. Điều tra viên sẽ được tập huấn, hướng dẫn và sử dụng điện thoại thông minh để tiến hành thu thập thông tin. Đây là một hình thức điều tra mới với nhiều ưu điểm vượt trội so với hình thức điều tra phiếu giấy như trước đây. Một số ưu điểm vượt trội như: quản lý được điều tra viên có đến hộ hay không thông qua chức năng định vị GPS; kiểm soát các bước nhảy trong hệ thống bảng hỏi; quản lý, cập nhật hệ thống thông tin nhanh chóng…

Để chuẩn bị tốt cho công tác Tổng điều tra, Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Trung tâm tin học xây dựng hệ thống chương trình được sử dụng để quản lý, giám sát tiến độ và kết quả điều tra. Chương trình cho phép cập nhật danh sách lực lượng tham gia Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 như: Ban chỉ đạo và Giám sát viên các cấp (Trung ương, Tỉnh, Huyện, Xã); Điều tra viên. Sau đó, phân quyền cho các Giám sát viên, Điều tra viên các cấp. Chương trình cung cấp chức năng duyệt số liệu điều tra để xác định đơn vị hành chính nào đã được kiểm tra. Ngoài ra, chương trình còn có các chức năng, tiện ích để thực hiện thống kê tiến độ, danh sách các hộ có trong bảng kê nhưng chưa được điều tra, cập nhật tiến độ điều tra phiếu giấy, báo cáo kết quả sơ bộ theo từng loại phiếu và phương pháp điều tra. Địa chỉ trang điều hành tác nghiệp: http://danso2019.gso.gov.vn/

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Tính đến ngày 12/10/2018, Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện xong công tác lập danh sách thôn xóm, vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra là một trong những bước quan trọng trong việc chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Công tác nghiệm thu sơ đồ nền, phân chia địa bàn được Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng phương án. Về cơ bản, sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra đạt yêu cầu nghiệm thu. Dữ liệu sơ đồ nền, danh sách thôn xóm, phân chia địa bàn điều tra đã được số hoá và cập nhật lên trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra.

Toàn tỉnh có 262 xã, phường, thị trấn tương ứng với 262 sơ đồ nền xã phường.

Toàn tỉnh có 2.109 thôn, xóm ,tổ dân phố được phân chia thành 2.680 địa bàn điều tra. Trong đó, có 477 địa bàn thuộc khu vực thành thị và 2.203 địa bàn khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có 148 địa bàn đặc thù (trong đó 37 địa bàn ở khu vựa thành thị và 111 địa bàn ở khu vực nông thôn).Gửi bởi Ngô Hữu Phước    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.59.63

Thống kê

Lượt truy cập  8603
Đang trực tuyến   12