MyLabel

Tổng đàn gia súc, gia cầm theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/10/2018

11/22/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác thông tin thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 ban hành theo Quyết định số 1009/QĐ-TCTK ngày 17/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Hà Tĩnh có Công văn số  242/CTK-NLTS ngày 17/9/2018 gửi các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và thị xã về một số lưu ý trong việc tổ chức thực hiện điều tra chăn nuôi thời điểm 01-10-2018 tại cơ sở. Điều tra với 3630 hộ mẫu (2820 hộ mẫu khu vực nông thôn, 810 hộ mẫu khu vực thành thị), điều tra mẫu 405/1189 gia trại lợn, 199/270 gia trại gia cầm; điều tra toàn bộ 109 doanh nghiệp/hợp tác xã và 209 trang trại về số đầu con và sản lượng sản phẩm lợn và gia cầm, điều tra toàn bộ 2040 thôn; kết quả:

Tổng đàn đại gia súc trâu, bò: Toàn tỉnh hiện có 265377 con, bằng 91% (giảm 26233 con) so với thời điểm 01/10/2017. Trong đó:

Đàn trâu hiện có 73047 con, bằng 91,55% giảm 6741 con; số con xuất chuồng đạt 17723 con, bằng 92,43% giảm 1452 con, sản lượng xuất chuồng đạt 3961 tấn, bằng 89,03% giảm 488,3 tấn so với năm trước.

Đàn trâu có xu hướng giảm dần do chưa có các mô hình chăn nuôi lớn chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân, nuôi kết hợp với các loại vật nuôi khác, mặt khác loại thực phẩm này cũng chưa có xu hướng tiêu dùng mạnh trong dân. Hiện nay xu hướng ở nông thôn người dân rảnh rỗi đi buôn bán, làm thuê ở những nơi khác chỉ có những người già cả chăn dắt nên xu hướng chăn nuôi trâu trong dân giảm.

Đàn bò hiện có 192330 con, bằng 90,8% giảm 19492 con; số con xuất chuồng đạt 63741 con, bằng 93,16%  giảm 4677 con, sản lượng xuất chuồng đạt 10874,8 tấn, bằng 90,84%  giảm 1096,9 tấn so với năm trước.

Tổng đàn bò sữa hiện có 2724 con bằng 98,41% và bò cái sữa có 1238 con bằng 88,11% so với thời điểm 1.10.2017 nên sản lượng sữa tươi đạt 8346 tấn bằng 78,06% (giảm 2346 tấn) so với năm trước.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà là dự án có quy mô lớn nhưng hiện nay còn 1147 con (trong khi quy mô năm 2016 hơn 30 ngàn con, năm 2017 còn hơn 10 nghìn con), số con xuất chuồng trong cả năm 2018 hơn 1500 con. Dự án chăn nuôi bò thịt của Tổng công ty Khoảng sản và Thương mại Hà Tĩnh vẫn duy trì tổng đàn ở mức 564 con; dự án chăn nuôi bò sữa Vinamilk hiện nay tổng đàn có 2.724 con, giảm 44 con so với năm trước.

Xu hướng chăn nuôi bò trong dân hiện nay cũng có xu hướng giảm dần vì ngoài thời gian làm nông nghiệp thời gian rảnh rỗi người dân ở khu vực nông thôn thường đi làm thuê, việc chăn thả bò chỉ có những người già không có việc làm thêm mới chăn thả một vài con. Mặt khác diện tích chăn thả có xu hướng hẹp dần vì người dân đầu tư trồng trọt trên các vùng đồi đất trống. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi bò rất ít chỉ có 29 hợp tác xã, doanh nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 5% trên tổng số các doanh nghiệp hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản.

 Đàn lợn hiện có 426450 con, bằng 101,04% (tăng 4383 con). Trong đó: Lợn thịt tăng 9287 con, lợn nái giảm 4664 con; số con xuất chuồng đạt 901915 con, bằng 87,97%  giảm 123376 con, sản lượng xuất chuồng đạt 74628,3 tấn, bằng 94,65% giảm 4216,4 tấn so với năm trước.

Cuối năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn do giá lợn hơi giảm, từ tháng 5 năm 2018 lại nay giá lợn đã tăng trở lại nên đàn lợn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, xu hướng tăng mới chỉ ở các mô hình gia trại mới chỉ tăng về quy mô. Năm 2017, số lượng gia trại 1350 gia trại, bình quân mỗi gia trại 42,47 con/gia trại, năm 2018 số lượng gia trại 1184 gia trại, bình quân mỗi gia trại 46,26 con/gia trại. Chăn nuôi ở khu vực trang trại và hợp tác xã vẫn cầm chừng. Xu hướng chăn nuôi ở hộ nông thôn giảm do diện tích chăn nuôi ở khu vực xa dân cư hạn chế, ở khu vực gần dân ảnh hưởng đến môi trường nên người dân hạn chế nuôi. Số hộ chăn nuôi năm 2018 giảm hơn so với năm trước (giảm 7,46%), tuy nhiên quy mô chăn nuôi mỗi hộ vẫn tăng hơn so với năm trước (năm 2017 quy mô 3,88con/hộ, năm 2018 quy mô 4,17 con/hộ).

 Đàn dê đang có xu hướng giảm vì số lượng dê ở các tỉnh khác nhập về giá rẻ hơn nên người dân bỏ nuôi nhiều.

Đàn hươu những năm qua phát triển mạnh do có chính sách hỗ trợ của nhà nước, chăn nuôi hươu mang lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân vẫn duy trì, đàn hươu chủ yếu ở huyện Hương Sơn (chiếm tỷ trọng 94% toàn tỉnh) vì đây là huyện có vùng đồi núi rộng, mát mẻ thích hợp với chăn nuôi hươu. Mô hình chăn nuôi thỏ những năm trước phát triển mạnh do quá trình xây dựng các mô hình về đích nông thôn mới, chủ yếu tập trung ở huyện Hương Sơn, tuy nhiên hiện nay đàn thỏ có xu hướng giảm mạnh do chăn nuôi không hiệu quả, đầu ra sản phẩm không có nên người dân bỏ nuôi.

           Tổng đàn gia cầm hiện có 8625,7 ngàn con, bằng 102,64% (tăng 221,5 ngàn con); số con xuất chuồng đạt 12179,1 ngàn con, bằng 109,2% tăng 1082,8 ngàn con; sản lượng gia cầm đạt 19287,5 tấn, bằng 112,5% tăng 2136,5 tấn so với 01/10/2017. 

          Chăn nuôi gà tiếp tục phát triển  theo hướng mô hình trang trại, gia trại, cùng với đó việc chăn nuôi gà với quy mô nhỏ vẫn đang phát triển mạnh và rộng rãi không chỉ phát triển ở khu vực nông thôn mà hiện nay ở khu vực thành thị nhiều hộ cũng phát triển chăn nuôi gà theo hướng tự cung, tự cấp nên đàn gà vẫn tăng, mặt khác thời điểm này người dân bắt đầu thả nhiều để chuẩn bị cung cấp cho dịp Tết Nguyên Đán.

          Như vậy, nhìn chung đàn gia cầm phát triển nhẹ chủ yếu ở đàn gà (đàn gà hiện có chiếm gần 80% trong tổng số gia cầm) do chăn nuôi gà được phát triển theo hướng trang trại, gia trại nhiều hơn các loại gia cầm khác, mặt khác nhu cầu tiêu dùng thực phẩm này thường xuyên và cao hơn các loại thực phẩm gia cầm khác nên người dân đầu tư nhiều hơn. Các loại gia cầm khác như vịt, chim cút, chim bồ câu, đà điểu có xu hướng giảm do hiện nay chưa có các mô hình chăn nuôi quy mô lớn mới chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên đầu tư thất thường, tuy nhiên các loại gia cầm này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng đàn vì vậy ảnh hưởng rất ít trong tốc độ phát triển của tổng đàn gia cầm.

Số theo báo cáo số 317 BC/CTK-NLTS ngày 08/11/2018 

của Cục Thống kê Hà Tĩnh về kết quả điều tra chăn nuôi 01/10/2018 

 

 số

Đơn vị tính

 Kết quả

điều tra

01/10/2017

Kết quả

điều tra

 01/10/2018

So sánh

 

 +

%

A

B

C

1

2

3=2-1

4=2/1

I. Trâu, bò

 

Con 

291610

265377

-26233

91,00

1. Trâu

01

Con

79788

73047

-6741

91,55

2. 

04

Con

211822

192330

-19492

90,80

II. Ngựa

11

Con

74

30

-44

40,54

III Dê, Hươu, Nai

 

 

 

 

 

 

1. Dê

14

Con

18870

17735

-1135

93,99

2. Hươu

20

Con

33315

35113

1798

105,40

3. Nai

23

Con

 

 

 

 

IV. lợn (Không tính lợn sữa)

26

Con

422067

426450

4383

101,04

V. Gia cầm

 

1000 con

8404,19

8625,73

221,539

102,64

1. Gà

32

1000 con

6715,51

6934,09

218,58

103,26

2. Vịt, ngan, ngỗng

 

1000 con

1544,46

1550,08

5,62

100,36

3. Gia cầm khác

 

1000 con

144,22

141,56

-2,66

98,15

VI. Chăn nuôi khác

 

 

 

 

 

 

1. Chó

72

Con

263858

259492

-4366

98,35

2. Thó

74

Con

29713

16748

-12965

56,37

3. Trăn

76

Con

404

396

-8

98,02

4. Rắn

78

Con

280

230

-50

82,14

5. Ong

80

Tổ

20198

27506

7308

136,18


Gửi bởi Trần Tú Oanh, Phó trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê Hà Tĩnh    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.81.28.94

Thống kê

Lượt truy cập  32263
Đang trực tuyến   3