MyLabel

Sản lượng thủy sản ước tính năm 2018

11/21/2018

Thời tiết thuận lợi cho việc phát huy các diện tích nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước tính năm 2018 đạt 47260 tấn, bằng 104,97% tăng 2239 tấn so với năm 2017. Trong đó:

Sản lượng khai thác ước đạt 33276 tấn, bằng 103,87% tăng 1241 tấn so với năm 2017. Sản lượng khai thác cá tăng 1091 tấn; tôm tăng 114 tấn; thủy sản khác tăng 36 tấn. Trong đó: Khai thác biển ước đạt 28658 tấn, tăng 952 tấn.

Sản lượng nuôi trồng ước đạt 13984 tấn, bằng 107,69% tăng 998 tấn so với năm 2017. Sản lượng nuôi trồng cá tăng 159 tấn; tôm tăng 306 tấn; thuỷ sản khác tăng 613 tấn. Huyện Lộc Hà tăng 405 tấn; Nghi Xuân tăng 156 tấn; Thị xã Kỳ Anh tăng 103 tấn; Thạch Hà tăng 45 tấn... Tôm thẻ chân trắng ước đạt 3499 tấn, tăng 449 tấn;

Số liệu theo báo cáo số 324/BC.CTK-NLTS ngày 14/11/2018 của Cục Thống kê

                                                                                               Đơn vị tính: Tấn.


Tên chỉ tiêu

Chính thức  năm 2017

Ước năm 2018

So sánh

+

%

A

1

2

3

4

I. Tổng số sản lượng thủy sản

45021

47260

2239

104.97

     - Cá

27123

28373

1250

104.61

     - Tôm

4944

5364

420

108.50

     - Thủy sản khác

12954

13523

569

104.39

1. Khai thác thủy sản

32035

33276

1241

103.87

     - Cá

19961

21052

1091

105.47

     - Tôm

1051

1165

114

110.85

     - Thủy sản khác

11023

11059

36

100.33

2. Nuôi trồng thủy sản

12986

13984

998

107.69

     - Cá

7162

7321

159

102.22

     - Tôm

3893

4199

306

107.86

Trong đó:  +  Tôm sú

528

434

-94

82.20

                 +  Tôm thẻ chân trắng

3050

3499

449

114.72

     - Thủy sản khác

1931

2464

533

127.60


Gửi bởi Lưu Thị Vinh, phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.236.190.216

Thống kê

Lượt truy cập  32024
Đang trực tuyến   56